1. Toepasselijkheid
  1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur, diensten, verkoop, installatie en reparatie door Yor-IT met opdrachtgevers gesloten en betreffen de in deze algemene voorwaarden genoemde apparatuur en diensten tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  Voor zover deze algemene voorwaarden niet of niet geheel voorzien in de regeling van de gevolgen van de hier bedoelde (huur)overeenkomsten voor levering van goederen en diensten.


 1. Definities
  2.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. Yor-IT (Verhuurder) : Yor-IT te Geleen.
  b. Opdrachtgever (Huurder) : de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur en/of diensten huurt van Yor-IT voor een bepaalde periode.
  c. Apparatuur : alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- en belichtingstechniek, alsmede overige zaken die Yor-IT de verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.


 1. Legitimatie
  3.1. Opdrachtgever is verplicht, alvorens de (huur)overeenkomst aan te gaan, zich te legitimeren door middel van een geldig Nederlands rijbewijs, paspoort of identiteitskaart alsmede een kopie van bank- of giroafschrift niet ouder dan 14 dagen.


 1. (Huur)periode
  4.1. De huurperiode wordt schriftelijk of per mail overeengekomen.
  De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur.
  De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van de verhuurder verlaat.
  De huurperiode eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt op het magazijn van de verhuurder, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  Door Yor-IT kan in sommige gevallen ook een borg gevraagd worden, deze zal na opdracht
  teruggestort of met de factuur verrekend worden.


 1. Tarieven
  5.1. Opdrachtgever wordt geacht de door Yor-IT gehanteerde (verhuur)tarieven te kennen en
  daarmee akkoord te gaan.

  5.2. Ingeval van kortingsafspraken dient de opdrachtgever rekening te houden, dat dit van invloed kan zijn op betalingstermijnen.

 1. Betaling
  6.1.Opdrachtgever dient de (huur)prijs contant en volledig voor of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.

  6.2. In geval van betaling op rekening dient de opdrachtgever het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. Yor-IT behoudt zich het recht zoals omschreven in paragraaf 17 lid 2 om schriftelijke overeenkomsten direct te ontbinden.

  6.3. Yor-IT kan in sommige gevallen een voorschot (eventueel met borg) vragen alvorens to
  uitvoering over te gaan. De evt. levertermijn en/of tijd vermeld in de offerte gaat in vanaf de datum van ontvangst of bijschrijving betaling.

  6.4. Eventuele reclamaties op een factuur dienen binnen 5 werkdagen na de factuurdatum schriftelijk voorgelegd te worden bij Yor-IT. Na deze termijn gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met de inhoud van de factuur en dient deze te voldoen binnen de aangegeven betalingstermijn.
  Yor-IT zal trachten binnen 3 werkdagen een schriftelijke reactie te sturen op de aangegeven
  opmerkingen door de opdrachtgever.

  6.5. Alle incassokosten (aangevuld met wettelijke rente vergoeding), die ten gevolge van de niet of niet tijdige betaling van de opdrachtgever zijn ontstaan of worden veroorzaakt, komen ten laste van de opdrachtgever. Dit zoals vastgelegd in Artikel 6.87, 6.96 van het Burgerlijk Wetboek buitengerechtelijke incassokosten. De termijn van aanvang is de factuur datum zoals vermeld op de factuur

 1. Eigendomsvoorbehoud voor de opdrachtgever.
  7.1. Alle geleverde en nog te leveren producten en / incl. diensten blijven uitsluitend eigendom van Yor-IT, totdat alle vorderingen die Yor-IT op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.


  7.2. Yor-IT is gerechtigd de producten en / incl. diensten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De opdrachtgever zal Yor-IT te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Yor-IT.


  7.3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten buiten zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.


  7.4. ingeval opdrachtgever(1) als tussenpersoon handelt in opdracht van een andere opdrachtgever(2), behoudt Yor-IT zich het recht producten en diensten direct te vorderen bij de hoofdopdrachtgever(2) indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden
  verkeert of dreigt te gaan verkeren.


 1. Annulering
  8.1. Indien de opdrachtgever een huurovereenkomst wenst te annuleren, zijn de volgende bepalingen van kracht:
  -Annuleringen dienen schriftelijk of per e-mail te geschieden.
  -Bij annuleringen tussen 14 dagen en 8 dagen voor de huurperiode zal 25% van het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.
  -Bij annuleringen tussen 7 dagen en 24 uur voor de huurperiode zal 50% van het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.
  -Bij annuleringen binnen 24 uur voor de huurperiode zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.


  8.2. Yor-IT behoudt zich het recht voor om tot die tijd gemaakte kosten in rekening te brengen.


  8.3. Een optie op de huur van goederen en/of diensten is geldig tot een overeengekomen tijdstip, doch uiterlijk tot 5 dagen voor de aanvang van de huurperiode. Daarna gaat een optie zonder tegenbericht over in een opdracht.

 1. Gebruik
  9.1. De opdrachtgever zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is.
  De opdrachtgever is verplicht te allen tijde aan een door Yor-IT gemachtigde vrije toegang te
  verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.

 1. Vervoer
  10.1. De opdrachtgever vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door Yor-It verstrekte
  verpakking vanaf het magazijn geheel voor eigen rekening en risico.
  Het is de opdrachtgever niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerde apparatuur en accessoires uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen.

 1. Werking
  11.1. De opdrachtgever verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie vanaf het magazijn van Yor-IT wordt geleverd.
  Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart de opdrachtgever bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent de opdrachtgever dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.

  11.2. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient de opdrachtgever dit direct te melden aan Yor-IT.
  Het is opdrachtgever niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
  Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan Yor-IT is de opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.


 1. Verplichtingen Contractanten
  12.1. De apparatuur moet door de opdrachtgever aan het magazijn van Yor-IT worden afgehaald,
  tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  Indien de opdrachtgever niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt, is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico.
  De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.

  12.2. De apparatuur moet door de opdrachtgever aan het magazijn van Yor-IT worden teruggebracht
  uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  Indien de opdrachtgever niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de opdrachtgever daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is.
  Als dan is de opdrachtgever, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens Yor-IT, aan Yor-IT een schadevergoeding verschuldigd.
  Bij niet tijdig terugbrengen bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt, vermeerderd met 50% van die huurprijs.
  Ingeval van beschadiging van de apparatuur is de opdrachtgever de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.
  Yor-IT behoudt zich het recht om kosten en of schade te verrekenen met de borg.

 1. Meldingsplicht
  13.1. In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is de opdrachtgever verplicht hiervan terstond schriftelijk of per mail melding te doen aan Yor-IT.
  Tevens zal de opdrachtgever in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan Yor-IT doen toekomen.
  Indien de opdrachtgever de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan Yor-IT die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

 1. Aansprakelijkheid
  14.1. Voor schade die aan de opdrachtgever of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen en/of diensten zou kunnen ontstaan, is Yor-IT niet aansprakelijk. De opdrachtgever zal Yor-IT terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

 1. Verzekering
  15.1. De opdrachtgever verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.

  15.2. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode.
  De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever aan deze door Yor-IT meegedeeld.

 1. Schade en gebreken
  16.1. Alle schade die tijdens de huurperiode aan apparatuur alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, voertuigen, bekabelingen en verpakkingsmaterialen is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de opdrachtgever indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door de opdrachtgever afgesloten schadevergoeding.


  16.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om in podia, decors, vloerbedekking, klankkasten en andere dergelijke materialen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen, alsmede het zonder schriftelijke toestemming aanpassen van apparatuur en alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, voertuigen, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.
  Yor-IT behoudt zich het recht de kosten voor aanpassing en reparatie in rekening te brengen bij de
  opdrachtgever.


  16.3. Alle kosten voortvloeiend uit reparatie voortkomende uit enige oorzaak die niet door Yor-IT
  zijn veroorzaakt en die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.


  16.4. Veranderingen en/of reparaties aan de goederen zullen uitsluitend door Yor-IT worden
  aangebracht respectievelijk verricht.


  16.5. Yor-IT is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de
  huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.


  16.6. Yor-IT heeft het recht de huurderving geleden gedurende de tijd die benodigd was voor
  reparatie van de goederen te verhalen op de opdrachtgever.


 1. Weigeringsrecht Yor-IT
  17.1. Yor-IT heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een (huur)overeenkomst
  niet aan te gaan.

  17.2. Yor-IT heeft te allen tijde het recht een (huur)overeenkomst per direct te ontbinden indien:
 • de locatie en of middelen niet voldoen om veilig te kunnen werken
 • medewerkers en apparatuur risico lopen op schade en of letsel
 • de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

 1. BUMA/STEMRA/SENA-rechten
  18.1. Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door de
  opdrachtgever ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via de door Yor-IT beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever die voorts Yor-IT vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA

 1. Overmacht
  19.1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van Yor-IT , van dien
  aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd.


  19.2. Indien Yor-IT door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft zij het recht
  naar haar keuze de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst te ontbinden door een buitengerechtelijke verklaring.
  In geval van overmacht is Yor-IT jegens de opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding verplicht.

 1. Geschillen
  20.1. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit door partijen gesloten overeenkomst, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter volgens Nederlands recht.