Algemene Voorwaarden Yor-IT

Yor-IT hanteert vriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en deze tevens de rechten van de consument op geen enkele manier beperken.

Algemeen

Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als ‘moeilijke kleine lettertjes’. Daarom proberen wij in deze voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over zaken als prijs, levertijd, tijdstip van betaling en hetgeen precies wordt geleverd. Omdat lang niet iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een koopovereenkomst geldt, beginnen we met een korte toelichting op uw wettelijke rechten als koper.

Degene die u een product of een dienst levert (voor het gemak spreken we in deze voorwaarden dan over ‘verkoper’) is volgens de wet verplicht dat hetgeen hij levert die de eigenschappen bezit die een koper mag verwachten op grond van de (koop)overeenkomst die hij met de verkoper heeft gesloten (dit wordt conformiteit genoemd). Daarbij spelen het soort product en de mededelingen die de verkoper daarover heeft gedaan mee, bijvoorbeeld over speciale eigenschappen van het product. Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel apart schriftelijk vast te leggen.

De koper mag verder ook afgaan op reclame-uitingen van de fabrikant, tenzij de verkoper uitdrukkelijk heeft laten weten het niet eens te zijn met die beweringen. Voor de goede orde hebben we een conformiteitsverklaring opgenomen in artikel 7.

Wanneer blijkt dat het product toch niet de eigenschappen heeft die op grond van de koopovereenkomst mochten worden verwacht, kan de koper – naast alle andere rechten die de wet hem toekent (bijvoorbeeld uitstel van betaling) – van de verkoper eisen:

 • aflevering van wat ontbreekt;
 • herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd;
  of
 • vervanging, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd.

De verkoper kan herstel of vervanging weigeren als de kosten hiervan in geen verhouding staan tot andere redelijke oplossingen, bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de koopsom en vergoeding van eventueel geleden schade.

Identiteit van de opdrachtnemer

Naam (opdrachtnemer) Sander Jansen
Handelend onder Yor-IT
Vestigingsadres Henri Hermanslaan 516162 GA Geleen
Telefoonnummer +31(0)642202005
E-mailadres info@yor-it.nl
BTW-nummer NL077283223B01
KvK-nummer 63494825

 

Artikel 1. Alle afspraken op schrift

Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken (bijvoorbeeld over hard- en software die bij een pc/notebook extra bij een standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie wordt geleverd) worden schriftelijk vastgelegd.

Afspraken m.b.t.. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

Artikel 2. Het aanbod

 1. Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan voorwaarden zijn verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.
 3. Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als klant een goede beoordeling kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan zullen wij dat vermelden.
 4. Indien er sprake is van ‘digitale producten’, wordt bij het aanbod vermeld of er sprake is van beveiligde producten.
 5. Voor zover als mogelijk en indien van toepassing vermelden wij bij het aanbod voor welke hardware dan wel software de aangeboden producten/diensten (zoals software) geschikt zijn.

Artikel 3. De prijs

 1. Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskosten en heffingen zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Deze zullen overigens tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.
 2. Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van het btw-tarief).
 3. Gaat het om een prijsverhoging vanaf 3 maanden nadat wij met u de overeenkomst hebben gesloten, dan kunt u deze overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen aanbieden, maar wanneer dat het geval is zullen we bij het aanbod vermelden dat het gaat om richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële markt.

Artikel 4. Betaling

Wij bieden diverse betaalmethoden aan, die van tijd tot tijd kunnen verschillen. Bij betaling ontvangt u van ons een factuur.

Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.

Artikel 5. Levering en uitvoering

 1. Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Dit gebeurt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een kortere of langere leveringstermijn is afgesproken. Mocht er toch te laat worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper – wanneer is afgesproken dat u tegelijk bij levering zou betalen – het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.
 2. Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Als de bezorging is vertraagd, of als een bestelling of dienst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de (koop)overeenkomst heeft gesloten. Na deze termijn heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 3. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld. Gaat het om een koop op afstand (zie artikel 10), dan kunt u alsnog gebruik maken van uw herroepingsrecht. De kosten van retourzending zijn in dat geval voor onze rekening.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u of aan een door u aangewezen derde, bij ons, tenzij u zelf voor een aflevermethode heeft gekozen die wij niet standaard aanbieden.

Artikel 6. Garantie

Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn accu’s, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden.

Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie bieden. Ook in het geval u een beroep op zo’n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt. Een garantie zal geen afbreuk doen aan uw wettelijke rechten.

Let op!

Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).

Artikel 7. Conformiteit

Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de (koop)overeenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de (koop)overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

Artikel 8. Privacyregeling

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:

alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren;

uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd;

alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc). Uitzonderingen zijn die gevallen waarbij de wet ons noodzaakt gegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten.

Als klant heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na

uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen indien dit noodzakelijk is en er geen wettelijke bepaling bestaat waarbij geëist wordt dat de gegevens moeten worden bewaard.

In onze privacyverklaring geven we aan welke gegevens wij van u ontvangen en op welke manier en waarom we deze gegevens verzamelen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de door u voor reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in het geding zijn als het reparatiebedrijf failliet gaat terwijl uw artikelen daar net op dat moment zijn.

Artikel 10. Koop op afstand

Bij een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd (bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel), gelden er speciale aanvullende regels die we apart in dit artikel hebben opgenomen.

Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct contact is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen onder het begrip koop op afstand.

Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van 14 dagen, (ingaand op de dag na levering,) heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht, het recht om de koop te ontbinden.

Artikel 10a. Informatie

De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. De informatie is duidelijk en begrijpelijk en ook snel en gemakkelijk (tijdig voor het sluiten van de overeenkomst) vindbaar op onze website.

Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:

– de totaal te betalen prijs, inclusief alle bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld een eventuele thuiskopieheffing of afleveringskosten;

– de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;

– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, hoe u gebruik maakt van het herroepingsrecht, het modelformulier voor herroeping, maar ook wie welke kosten draagt als er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht;

– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

– de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;

– de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief. Indien u reeds klant bent en contact zoekt over de gesloten overeenkomst zal het tarief nooit hoger zijn dan het basistarief;

– inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;

– de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke aflevering van producten of diensten. Daarnaast worden de totale prijs en de totale kosten per factureringsperiode vermeld. Als voor een dergelijke overeenkomst een vast tarief geldt, bevat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten.

Daarnaast krijgt u de volgende informatie:

 1. ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend;
 2. de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken;
 3. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 4. de hiervoor in 10a en onder Identiteit vermelde gegevens;
 5. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst.

Ook voor deze informatie geldt dat deze duidelijk en begrijpelijk is en snel en makkelijk vindbaar op onze website voordat de overeenkomst wordt gesloten

Na sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper alle in 10a genoemde informatie en wel zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op een, zoals dat wettelijk heet, duurzame gegevensdrager. Een duurzame gegevensdrager is een middel waardoor informatie zodanig wordt bewaard dat u deze later nog eens kunt lezen, zoals een cd, pdf-bestand of een document dat kan worden afgedrukt. Een e-mail wordt ook als duurzame gegevensdrager gezien. Als u de informatie al op deze manier heeft gekregen voor het sluiten van de overeenkomst is dit voldoende en hoeft de informatie niet nogmaals te worden verstrekt.

Artikel 10b. Totstandkoming, bevestiging en beveiliging

Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanbod en aanvaarding. (Daarmee wordt bedoeld dat de ene partij iets voor een bepaalde prijs aanbiedt (“deze laptop kost € 350,00”) en de ander daar ja tegen zegt.)

Een bestelling wordt geplaatst (het aanbod wordt aanvaard) als u het bestelproces doorloopt en uiteindelijk door de definitieve bestelknop te activeren de bestelling plaatst. Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een bevestiging. Dit kan per e-mail, sms of op een andere manier zijn. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden.

Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige webomgeving.

Artikel 10c. Bedenktijd bij levering van producten (herroepingsrecht)

 1. Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. Voor zakelijke leveringen geldt deze bedenktijd niet. De bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u is gedaan.

Of:

– als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product uit die bestelling heeft ontvangen

– als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

– bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, zoals iedere maand een tijdschrift: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken of ons op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen wij de ontvangst daarvan. Binnen 14 dagen na de herroeping moet u de producten terugzenden. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.

 1. Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij geven u duidelijke informatie hoe u dit kunt doen.
 2. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2. Wij zijn gerechtigd de waardevermindering te verrekenen met het door u terug te ontvangen bedrag.
 3. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen. Indien dit niet per gewone post mogelijk is, zullen wij voor u een inschatting van de kosten maken. Als wij de

retourkosten voor onze rekening nemen zullen wij dat duidelijk vermelden.

 1. Alle overige kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping terugbetalen. Wij zijn gerechtigd te wachten met terugbetaling totdat wij de producten hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond de producten te hebben geretourneerd.
 2. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10d. Bedenktijd bij levering van diensten en digitale producten

 1. Bij levering van diensten en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. Voor zakelijke leveringen geldt deze bedenktijd niet. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
 2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geven wij u bij ons aanbod, of uiterlijk bij de levering, duidelijke informatie hoe u dit onder meer kunt doen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken ons op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen wij de ontvangst daarvan.
 3. Indien u de levering van een dienst herroept na ons eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht al tijdens de bedenktijd, mogen wij het bedrag in rekening brengen dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door ons al is nagekomen/geleverd.

Artikel 10e. Uitsluiting herroepingsrecht

Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan onder andere:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Producten gekocht op een internetveiling vallen hier in beginsel niet onder. Daarvoor geldt wel het herroepingsrecht.
 3. Geleverde diensten, maar alleen als: – de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van u; en

– u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest nadat wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd binnen de bedenktijd.

 1. Producten die op basis van uw specificaties zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
 3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 5. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 6. Losse kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop. j. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

– de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en

– u heeft verklaard dat u hiermee uw herroepingsrecht verliest

Artikel 10f. Betaling

Bij iedere consumentenkoop geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, de koper (de rest van) de koopsom betaalt bij of na bezorging van de bestelling. Bij zakelijke overeenkomsten zijn deze in de offerte genoemd. Indien niet benoemd, hanteren wij een standaard betaaltermijn van 14 dagen.

Artikel 10g. Annulering

Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om producten en/of diensten die uitgezonderd zijn van het herroepingsrecht.

Artikel 11. Klachten en klachtentermijn

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Artikel 12. Geschillen

Op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Aanvullende bepalingen

Buiten de 13 artikelen van deze algemene voorwaarden van Yor-IT kunnen wij aanvullende of afwijkende bepalingen hanteren. Deze worden dan aan deze voorwaarden toegevoegd onder de kop “Aanvullende bepalingen”.

Versie 2 maart 2015

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Definities

1.1 De hierna genoemde begrippen hebben in deze Aanvullende Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:
Aanvullende Algemene Voorwaarden
Deze aanvullende algemene voorwaarden van Yor-IT; hierin opgenomen is de verwerkers overeenkomst welke wettelijk verplicht is bij de verwerking van persoonsgegevens.

Aanvullende Algemene Voorwaarden.

Diensten
De door Yor-IT voor Opdrachtgever op basis van een Overeenkomst te verrichten ICT-diensten.
Diensten omvatten, maar zijn niet gelimiteerd tot, ICT-consulting, installatie en ondersteuning van ICT-apparatuur, onderhoudswerkzaamheden
met betrekking tot hardware en software, cloud oplossingen en webdesign;

Opdrachtgever
Verwerkingsverantwoordelijke
De wederpartij van Yor-IT de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Yor-IT een Overeenkomst sluit, of heeft gesloten waarop de Algemene Voorwaarden en deze Aanvullende
Algemene voorwaarden van toepassing zijn voor de uitvoering van de Diensten; tevens Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.
Yor-IT  / Verwerker Opdrachtnemer. De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, de eenmanszaak Yor-IT Kvk: 63494825 ; tevens Verwerker in de zin van de AVG. Derde een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie,
een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de Betrokkene, noch de Verwerkingsverantwoordelijke, noch de Verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om
de Persoonsgegevens te verwerken;

Subverwerker
een partij die door Verwerker wordt ingeschakeld voor de uitvoering van de Overeenkomst en de daarbij horende verwerking van Persoonsgegevens;

Overeenkomst
De Overeenkomst, al dan niet schriftelijk, tussen Opdrachtgever en Yor-IT op grond waarvan Yor-IT de Diensten ter beschikking stelt;

Werkzaamheden
De werkzaamheden die Yor-IT verricht in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

AP Autoriteit Persoonsgegevens genoemd, de toezichthoudende autoriteit voor de naleving van de geldende privacywetgeving; AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming, voluit: Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

Betrokkene de natuurlijke persoon waarop de Persoonsgegevens die Verwerker verwerkt voor Verwerkingsverantwoordelijke en/of

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN Yor-IT haar opdrachtgevers in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst betrekking hebben;

Beveiligingsincident
Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens;EER Europese Economische Ruimte; Persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die Verwerker ontvangt van of verwerkt voor Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de uitvoering vande Overeenkomst;
Bijzondere persoonsgegevens Bijzondere Persoonsgegevens in de zin van de AVG. Te weten, maar niet beperkt tot, Godsdienst/levensovertuiging, Ras,
Politieke gezindheid, Seksuele leven, Lidmaatschap van een vakvereniging, Strafrechtelijke gegevens, Genetische gegevens, Biometrische gegevens, Gezondheid (zowel fysiek als geestelijk) Verwerken elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen,
vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

 1. Algemene bepalingen

2.1 De Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, alle Diensten en offertes tussen Yor-IT en Opdrachtgever.

2.2 In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Algemene Voorwaarden prevaleert het bepaalde in de Aanvullende Algemene Voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen een Overeenkomst en de Aanvullende Algemene Voorwaarden prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 Wijzigingen van een Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze wederzijds schriftelijk en uitdrukkelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Yor-IT behoudt zich het recht voor om niet akkoord te gaan met een wijziging en / of aanvulling en Yor-IT behoudt zich het recht op uitbetaling van de reeds uitgevoerde werkzaamheden.

2.5 Het door Yor-IT niet strikt handelen volgens de Algemene Voorwaarden en / of Aanvullende Algemene Voorwaarden heeft niet tot gevolg dat deze niet van toepassing zijn.

2.6 Bij onduidelijkheden over de Algemene Voorwaarden en / of Aanvullende Algemene Voorwaarden is de klant in de gelegenheid schriftelijk verduidelijking aan te vragen bij

over de interpretatie van deze voorwaarden in het specifieke geval waarover onduidelijkheden bestaan. Indien de onduidelijkheid ontstaat na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en / of Aanvullende Algemene Voorwaarden gaat Opdrachtgever ook akkoord met de uitleg hierover door.

2.7 In geval van strijdigheid van verschillende documenten of de bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

 • de Overeenkomst;
  ● deze Aanvullende Algemene Voorwaarden Yor-IT
  ● de Algemene Voorwaarden;
  ● aanvullende voorwaarden (indien apart overeengekomen)

2.8 Indien er een situatie voordoet die niet door de in artikel 2.7 genoemde voorwaarden geregeld

zijn zullen Yor-IT en Opdrachtgever deze onderling en naar redelijkheid afwikkelen. Mits Yor-IT reeds kosten heeft gemaakt bij een leverancier ten behoeve van Opdrachtgever dan is

Opdrachtgever in ieder geval deze kosten verschuldigd aan Yor-IT. Ook reeds uitgevoerde diensten dienen in ieder geval vergoed te worden.

 1. De uitvoering van de Diensten

  3.1 In het kader van behoud en uitbouw van kennis kan Yor-IT de werkzaamheden onderbreken om cursussen te volgen tijdens de overeengekomen werktijd, tot een maximum van tien werkdagen per jaar. Opdrachtgever dient hier zijn medewerking aan te geven. Deze dagen

komen voor rekening van Yor-IT. Indien het een cursus betreft die in opdracht van Opdrachtgever en voor de uitvoering van de Diensten noodzakelijk is, zijn de cursusdagen

tegen het overeengekomen tarief en de cursuskosten voor rekening van Opdrachtgever.

3.2 In het kader van vakantiedagen kan Yor-IT de uitvoering van de werkzaamheden onderbreken

met een maximum van 90 dagen per kalenderjaar. Opdrachtgever dient hier zijn medewerking aan te geven. Deze dagen komen voor rekening van Yor-IT.

3.3 Yor-IT is gerechtigd een Overeenkomst in fasen uit te voeren en pas te starten met de volgende fasen als een eerdere fase is goedgekeurd.

3.4 Indien Yor-IT is gebonden aan voorschriften, technologie, diensten, producten, etc. van derden waarop Yor-IT geen invloed heeft zullen de Diensten overeenkomstig worden uitgevoerd.

Andere toepassing is voor risico van Opdrachtgever en kan zonder gevolgen voor Yor-IT geweigerd worden.

 1. Prijs

  4.1 Yor-IT behoudt zich het recht voor tariefswijzigingen door te voeren voor de tarieven genoemd

in de Overeenkomst. Deze zullen uiterlijk een maand voor hun ingangsdatum schriftelijk aan Opdrachtgever worden medegedeeld onder vermelding van grondslag en berekeningswijze. Yor-IT heeft in ieder geval het recht om jaarlijks de prijzen conform de consumentenindex van

het CBS te verhogen.

4.2 Bij werktijden buiten 10.00-18.00 uur tijdens werkdagen en op algemeen erkende feestdagen gelden de navolgende toeslagen op het in de Uitvoeringsovereenkomst aangegeven uurtarief:

– maandag 00.00 uur – vrijdag 24.00 uur: + 50%;

– zaterdag 00.00 uur – zondag 24.00 uur: + 100%;

– algemeen erkende feestdagen van 00.00 uur – 24.00 uur: + 200%.

4.3 Indien geen sprake is van een offerte of schriftelijke overeenkomst zal Yor-IT de Werkzaamheden facturen op basis van gemaakte uren, voorrijkosten en parkeerkosten.

Tevens zal Yor-IT geleverde software en hardware in rekening brengen.

 1. Facturering en betaling

5.1 Facturen worden per e-mail verstuurd naar het e-mailadres van de Opdrachtgever zoals dat
aan Yor-IT bekend is gemaakt. Slechts nadat Opdrachtgever per e-mail een ander e- mailadres aan Yor-IT heeft doorgegeven zal Yor-IT facturen naar het nieuwe e-mailadres versturen.

Facturen dienen, zonder recht op korting of verrekening of opschorting binnen 10 kalenderdagen na verzending van de factuur voldaan te worden door overschrijving op een door Yor-IT aan gegeven bankrekening in euro’s tenzij contractueel anders overeengekomen.

Klachten omtrent de factuur moeten binnen 10 kalenderdagen na de factuurdatum per e-mail

bij Yor-IT ingediend. De betwisting van een (deel van een) factuur ontslaat de Opdrachtgever niet van de verplichting de niet-betwiste facturen of deel daarvan binnen de geldende termijn te voldoen. Na deze datum worden klachten niet meer in behandeling

genomen en heeft Opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt. Ook wanneer Opdrachtgever de niet-betwiste (deel van) factuur niet voldoet, doet Opdrachtgever hiermee afstand van de eerder ingediende klachten en heeft Opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt.

5.2 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen tijd betaalt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.

In geval van betalingsverzuim zal Yor-IT een betalingsherinnering sturen waarna de betaling binnen 4 werkdagen ontvangen dient te zijn. Indien de betaling niet is ontvangen, is Opdrachtgever 15% wettelijke rente verschuldigd.

In het geval Opdrachtgever in verzuim blijft zal nogmaals aangemaand worden waarna de betaling wederom binnen 4 werkdagen ontvangen dient te zijn. Indien de betaling niet is ontvangen, is Opdrachtgever 15% wettelijke rente verschuldigd.

In het geval Opdrachtgever in verzuim blijft zal een laatste maal worden aangemaand waarna de betaling wederom binnen 4 werkdagen ontvangen dient te zijn. Indien de betaling niet is ontvangen, zal de incasso uit handen gegeven worden aan een externe partij. Yor-IT zal 15% wettelijke rente blijven berekenen totdat het volledige bedrag inclusief verschuldigde wettelijke rente voldaan is.

5.3 Voorts is Opdrachtgever aan Yor-IT verschuldigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die in verband met het innen van de vordering gemaakt worden, onverminderd het recht van Yor-IT om volledige schadevergoeding te eisen. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, dan wel de werkelijke kosten indien deze hoger zijn.

5.4 Yor-IT kan indien naar het oordeel van Yor-IT de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever ernstig is afgenomen en het risico op betalingsonmacht reëel aanwezig is om vooruitbetaling of een zekerheidstelling zoals een bankgarantie vragen welke Opdrachtgever zich verplicht te verstrekken. Voldoet Opdrachtgever hier niet aan, dan is Yor-IT de Overeenkomst per direct te beëindigen.

5.5 Indien Yor-IT genoodzaakt is of verzocht wordt Opdrachtgever facturen per post toe te sturen behoud Yor-IT zich het recht voor om € 5,- per factuur in rekening te brengen in verband met de extra administratieve lasten. Yor-IT acht het noodzakelijk facturen per post te versturen wanneer de factuur na twee pogingen niet aan komt op het opgegeven e-mailadres.

5.6 Na het verstrijken van de betalingstermijn plus twee maal 4 dagen kan Yor-IT dienstverlening staken en / of hosting diensten tijdelijk ontoegankelijk maken tot ontvangst

van betaling. Eventuele schade is volledig voor rekening van Opdrachtgever. Yor-IT accepteert geen enkele verantwoordelijkheid. Dit artikel is niet van toepassing indien Opdrachtgever de factuur of een deel daarvan betwist en dit binnen de in artikel 5.1 genoemde termijn bekend heeft gemaakt.

5.7 In het geval van wanbetaling of contractbreuk heeft Yor-IT recht geleverde diensten en/of producten uit te schakelen tot betaling ontvangen is of weer aan de contractuele voorwaarden voldaan wordt.

 1. Offertes

6.1 De geldigheidsduur van een offerte is 30 kalenderdagen.

6.2 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten en opdrachten.

6.3 Indien een klant een offerte aanvaard heeft Yor-IT altijd 30 dagen het recht deze niet te
aanvaarden of de overeenkomst op een later moment uit te voeren.

6.4 Indien aanvaarding afwijkt van het aanbod is Yor-IT gerechtigd de offerte niet te aanvaarden.

6.5 Offertes zijn altijd gebaseerd op de informatie aangeleverd door Opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Indien de informatie onjuist of onvolledig is heeft Yor-IT recht de offerte aan te passen.

6.6 Yor-IT is niet gebonden aan offertes indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat.

6.7 Yor-IT verstuurt ook advies rapporten, vooraf wordt afgesproken of daar wel of geen kosten voor gerekend worden. Een advies rapport kan niet worden gezien als een offerte.
Opdrachtgever gaat akkoord dat deze zich niet kan beroepen op de inhoud van een advies rapport.

 1. Aansprakelijkheid

7.1 Yor-IT uitsluitend aansprakelijk in het geval van opzet en bewuste roekeloosheid.

7.2 Mocht er een juridische grond van aansprakelijkheid zijn dan is Yor-IT slechts beperkt financieel aansprakelijk tot de door Yor-IT in dat kalenderjaar gefactureerde bedragen aan
Opdrachtgever.

7.3 Yor-IT is nooit aansprakelijk voor verlies, diefstal, vernietiging of verminking van data van Opdrachtgever.

7.4 Indien Yor-IT werkzaamheden uitvoert op een locatie van Opdrachtgever dan dient opdrachtgever te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Bij letsel of blijvende gezondheidsproblemen veroorzaakt door opzet of nalaten van Opdrachtgever is Opdrachtgever verantwoordelijk voor alle kosten die hieruit voortvloeien alsmede gemiste inkomsten van Yor-IT.

7.5 Indien een Partij tekortschiet in de nakoming van de Vewerkers overeenkomst is deze Partij aansprakelijk voor de schade en kosten die de andere Partij daardoor lijdt of heeft geleden. Aansprakelijkheid van Yor-IT  is beperkt tot de in artikel 7.2 opgenomen bepalingen.

7.6 Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker voor boetes en/of dwangsommen van of namens de AP en/of andere bevoegde autoriteiten die aan Verwerker worden opgelegd en waarbij vast is komen te staan dat deze zijn toe te schrijven aan overtredingen van de geldende privacywetgeving door Verwerkingsverantwoordelijke.

7.7 Klant verklaart Yor-IT  niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van klant, en verplicht zich Yor-IT  direct op de hoogte te stellen als klant enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van klant op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van de Overeenkomst.

7.8 Klant verklaart Yor-IT  nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de dienst of product en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

 1. Adreswijziging

8.1 Yor-IT en Opdrachtgever zullen adreswijzigingen en wijzigingen met betrekking tot de contactpersoon onmiddellijk schriftelijk aan elkaar mededelen.

8.2 Voordat een schriftelijke kennisgeving van de wijziging is ontvangen, kan ieder der partijen rechtsgeldig mededelingen doen aan het tot de kennisgeving geldende adres.

 1. Verwerken van Persoonsgegevens
  9.1 Verwerkingsverantwoordelijke zal de Persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verwerken. Verwerker zal de Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden of op andere wijze gebruiken dan voor het doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn verstrekt of haar bekend zijn geworden.

9.2 Verwerker zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van de schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en de verleende Diensten, dan wel in verband met een wettelijke verplichting.

9.3 Verwerker zal de Persoonsgegevens niet aan een Derde verstrekken, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9.4 Verwerker draagt er zorg voor dat de Persoonsgegevens niet buiten de EER worden verwerkt.

9.5 Verwerkingsverantwoordelijke houd rekening met het beveiligingsniveau van de door Yor-IT  aangeboden diensten en zal op de Diensten geen bijzondere persoonsgegevens verwerken in de zin van de AVG.

 1. Geheimhouding

10.1 Verwerker houdt de Persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst geheim door de per dienst gespecificeerde technieken in artikel 11. Verwerker zal de verplichting tot geheimhouding tevens opleggen aan haar personeel en alle door haar ingeschakelde personen.

10.2 De in dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet indien Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven om de Persoonsgegevens aan een Derde te verstrekken, of een wettelijke verplichting bestaat om de Persoonsgegevens aan een Derde te verstrekken.

 1. Beveiliging Persoonsgegevens

11.1 Verwerkingsverantwoordelijke zal in overeenstemming met de geldende wettelijke regels de beveiliging van de Persoonsgegevens waarborgen en daartoe passende technische en organisatorische maatregelen treffen.

11.2 Verwerker zal in overeenstemming met de geldende wettelijke regels technische en organisatorische maatregelen treffen, in stand houden en zo nodig aanpassen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Om hieraan te kunnen voldoen zal Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker informeren over de betrouwbaarheidseisen die op de verwerking van toepassing zijn en tijdig de benodigde informatie verstrekken in geval van wijzigingen in de verwerking van Persoonsgegevens.

11.3 Verwerker zal bij het treffen van beveiligingsmaatregelen rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

11.4 Indien Verwerkingsverantwoordelijke een beoordeling wenst uit te voeren van een beoogde verwerkingsactiviteit in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zal Verwerker alle redelijke medewerking verlenen om deze beoordeling in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te kunnen voeren. Tevens zal Verwerker alle redelijke medewerking verlenen indien een voorafgaande raadpleging van de AP nodig is op grond van de geldende privacywetgeving. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker de in dit kader gemaakte redelijke kosten vergoeden.

11.5 In Artikel 11.6 zijn de afspraken tussen Partijen vastgelegd over de concrete technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die Verwerker treft. Deze maatregelen worden periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast.
Verwerkingsverantwoordelijke erkent dat zij de in Artikel 11.6 opgenomen afspraken voldoende acht voor een passende beveiliging van de Persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen.

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN Yor-IT
11.6 Beveiligingsmaatregelen:

Dienst Standaard beveiliging Optionele beveiliging
Webhosting A (B) (C) (D)
E-mail (onderdeel van webhosting) A (B)
Hosted Exchange A B (E)
Online Backup A B (C)
Secure Filesync A B (D) (E)
VPS A (B) (C) (D)

Beveiligingsmaatregelen, indien tussen haakjes is dit optioneel in te stellen door Verwerkingsverantwoordelijke. A = Wachtwoordbeveiliging, B = Versleutelde verbinding, C = Versleutelde opslag, D = Tweetraps verificatie E = Device management

 1. Controle

  12.1 Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om maximaal één maal per jaar op eigen kosten door onafhankelijke deskundigen een audit te laten uitvoeren inzake de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker ter controle op de naleving van deze

Vewerkers overeenkomst. Verwerker zal alle redelijke medewerking verlenen aan een audit, waaronder het verlenen van toegang tot gebouwen en databases en het ter beschikking stellen van alle relevante informatie.

12.2 Verwerker zal in overleg met Verwerkingsverantwoordelijke de aanbevelingen ter verbetering van de onafhankelijke deskundigen zo spoedig mogelijk uitvoeren indien dit technisch

mogelijk is. Indien de aanpassingen het gevolg zijn van gewijzigde inzichten of wetgeving dan zal verantwoordelijke de redelijke kosten voor deze aanpassingen vergoeden. Indien de aanpassingen het gevolg zijn van een tekortkoming in de nakoming van de beveiligingseisen uit de Vewerkersovereenkomst dan zal vewerker deze kosten voor eigen rekening nemen.

12.3 In geval van een onderzoek door de AP of een andere bevoegde autoriteit zal Verwerker alle redelijke medewerking verlenen en Verwerkingsverantwoordelijke zo snel mogelijk informeren. Partijen zullen met elkaar in overleg treden over de wijze van optreden en de verdeling van de kosten.

 1. Beveiligingsincidenten

  13.1 Verwerker informeert Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld nadat Verwerker kennis heeft genomen van een Beveiligingsincident met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens.

13.2 In geval van een Beveiligingsincident zal Verwerker alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het incident te beperken en/of een nieuw incident te voorkomen. Verwerker zal alle medewerking verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke om het beveiligingsincident te beoordelen en te kunnen voldoen aan haar eventuele wettelijke meldplicht en haar eventuele plicht tot het informeren van Betrokkenen. Normale tarieven van Yor-IT  zijn hierop van toepassing.

13.3 In geval van een Beveiligingsincident bij Verwerker dat leidt tot een meldplicht of een informatieplicht voor Verwerkingsverantwoordelijke, zal de melding of in de informatieverstrekking in overleg met Verwerker door Verwerkingsverantwoordelijke worden verricht. Partijen zullen in goed overleg afspraken maken over de verdeling van de kosten die daarmee zijn gemoeid.

13.4 Procedure Meldplicht Datalekken

1) Verwerker registreert alle Beveiligingsincidenten;

2) In geval van vaststellen een Beveiligingsincident informeert Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke binnen 24 uur en zal de relevante informatie over het incident melden.

3) Verwerkingsverantwoordelijke zal beoordelen of een melding verricht dient te worden bij de AP. Verwerkingsverantwoordelijke zal daarbij in overleg treden met Verwerker;

4) Voordat Verwerkingsverantwoordelijke de melding bij de AP verricht zal Verwerkingsverantwoordelijke de inhoud van de melding met Verwerker bespreken;

5) Indien Verwerkingsverantwoordelijke oordeelt dat tevens betrokkenen geïnformeerd dienen te worden, zal Verwerkingsverantwoordelijke de inhoud van die informatie met Verwerker bespreken.

 1. Verzoeken van Betrokkenen

  14.1 Indien Verwerker een verzoek of bezwaar van een Betrokkene ontvangt, zoals een verzoek om informatie, inzage, rectificatie, gegevenswissing, verwerkingsbeperking, overdracht van de Persoonsgegevens, stuurt Verwerker dat verzoek onmiddellijk door naar Verwerkingsverantwoordelijke.

14.2 Verwerker verleent Verwerkingsverantwoordelijke alle redelijke medewerking om ervoor te zorgen dat Verwerkingsverantwoordelijke binnen de wettelijke termijnen kan voldoen aan de verplichtingen op grond van de geldende wet- en regelgeving. De redelijke kosten voor deze medewerking zullen door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker worden vergoed.

 1. Sub-Vewerkers

  15.1 Verwerker heeft bij de verwerking van de Persoonsgegevens de mogelijkheid om, zonder schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke, Sub-vewerkers in te schakelen. Sub-vewerkers van Yor-IT zijn Hostnet B.V. , Digitalfix, TransIP B.V. , Serverius Holding B.V. , Microsoft B.V. en Apple inc.

15.2 Verwerker zal met de door haar ingeschakelde Sub-vewerkers een overeenkomst sluiten die in overeenstemming is met de relevante wet- en regelgeving en deze Vewerkersovereenkomst.

Verwerker zal in ieder geval iedere Sub-Verwerker contractueel de geheimhoudingsverplichtingen, meldingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen na laten leven met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens.

 1. Duur en Beëindiging Vewerkersovereenkomst

  16.1 Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en eindigt van rechtswege bij beëindiging van de Overeenkomst. Verplichtingen met een duurkarakter blijven tussen partijen in stand, zoals de geheimhoudingsverplichting.

16.2 Verwerker zal bij beëindiging van de Overeenkomst, indien mogelijk, op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke en tegen vergoeding van de redelijke kosten de Persoonsgegevens in een gangbaar formaat ter beschikking stellen aan Verwerkingsverantwoordelijke of aan een door Verwerkingsverantwoordelijke aangewezen derde.

16.3 Verwerker zal na overdracht van de Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke de nog aanwezige Persoonsgegevens vernietigen, tenzij een langere opslag wettelijk verplicht is. Verwerker zal tevens zorg dragen voor vernietiging van de Persoonsgegevens bij de Sub-vewerkers.

 1. Gebruiksdoelen persoonsgegevens en bewaartermijnen

17.1 In het kader van de AVG geeft Opdrachtgever toestemming aan Yor-IT  voor het gebruik van Naam, Adres en Woonplaats gegevens, telefoonnummers, e-mail adressen, ip-adressen en tracking cookies, bankrekeningnummers van Opdrachtgever en haar medewerkers. Hierna te noemen Klantgegevens

17.2 De bewaartermijn van de Klantgegevens bedraagt 7 kalenderjaren vanaf het moment van beëindigen van enige overeenkomst of samenwerking tussen Yor-IT en Opdrachtgever.

17.3 Yor-IT  mag Klantgegevens voor de volgende gebruiksdoelen gebruiken:

 1. Administratie en Facturatie
 2. Registratie van financiële transacties via een of meerdere banken
 3. Contact opnemen met Opdrachtgever of haar medewerkers
 4. Informatie versturen met betrekking tot afgenomen diensten of producten
 5. Delen van Klantgegevens met leveranciers van Yor-IT
 6. voor de uitvoering van diensten
 7. voor levering van producten
 8. met communicatiediensten zoals telefonie, e-mail, digitale communicatiediensten en post
 9. Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

  18.1 Op de Overeenkomst en Vewerkersovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en Verwerkersovereenkomst worden beslecht op dezelfde wijze als opgenomen in de Algemene Voorwaarden

Versie 25 mei 2018